תקנון פורטל ההטבות של ארגון הסגל האקדמי

 

1. הגדרות:

האתר: אתר האינטרנט בכתובת: /revahat_haoved/hatavot/ יקרא בתקנון זה "האתר".
בתי העסק:
בעלי עסקים לרבות ספקים ונותני שירותים המעניקים הטבות לעובדי המכללה האקדמית ספיר (להלן: "המכללה") על פי רשימה  שתתפרסם באתר. המכללה ו/או ארגון הסגל האקדמי יהיו  רשאים לשנות את רשימת בתי העסק שתתפרסם באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
עובד
: עובד המכללה אשר הזדהה באמצעות כרטיס עובד. מובהר בזאת, כי עובד שלא יהיה בידו כרטיס עובד בתוקף לא יהיה זכאי למימוש ההטבות.    
ההטבות:
מבצעים ו/או הנחות ברכישת מוצרים ו/או שירותים שונים מבתי העסק.

2. כללי:

פורטל ההטבות של ארגון הסגל האקדמי של המכללה האקדמית ספיר הוקם על מנת להעמיד לרשות כלל עובדי המכללה אפשרות ליהנות מהטבות שונות ובכלל זה אפשרות לרכוש מוצרים ושירותים שונים בהנחה מבתי העסק.
קבלת ההטבות מותנית בקבלת כל התנאים וההתחייבויות המופיעות בתקנון זה.
המכללה ו/או ארגון הסגל האקדמי יהיו רשאים לעדכן תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי מבלי למסור הודעה על כך מראש. התקנון המעודכן יפורסם באתר והוא יחייב כל עובד המבקש לקבל את ההטבה.

3. קבלת ההטבות:

קבלת ההטבות המוצעות באתר תתבצע ישירות בבתי העסק לפי התנאים ובימים שיקבעו על ידי כל בית עסק והכל בכפוף לתנאים והסכמי ההתקשרות בין המכללה לבית העסק.
קבלת ההטבות הנה עסקה ישירה בין העובד לבין בתי העסק המופיעים באתר באופן ישיר. ארגון הסגל האקדמי והמכללה אינם צדדים לעסקאות, לפרסומים ו/או לכל מצג אחר שנעשה באתר בכל הנוגע לשירותים ו/או המוצרים.
המכללה ו/או ארגון הסגל האקדמי לא יישאו באחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהסתמכות על המצגים ו/או התכנים שיתפרסמו באתר.
המכללה ו/או ארגון הסגל האקדמי אינם אחראים לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על ידי בתי העסק לרבות מועדי אספקה.
בתי העסק נושאים באחריות הבלעדית למוצרים אספקתם, לאיכותם, לטיבם לעמידותם ולתכולתם. על בתי העסק מוטלת החובה לספק תעודת אחריות למוצרים ולפעול לפיה.
אין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או שירות ו/או כדאיות רכישה ו/או להוות קשר כלשהו בין האתר ו/או המכללה וארגון הסגל האקדמי למוצרי בתי העסק.
קבלת ההטבות מותנית בהצגת כרטיס עובד בתוקף לבית העסק על מנת לאפשר לבית העסק בדיקת הכרטיס, תוקפו וזכאות של העובד לקבלת ההטבה.

4. שונות   

אין בתקנון זה ו/או בפורטל ההטבות זה כדי לחייב את המכללה ו/או עובדי הסגל האקדמי במתן הטבות כלשהן לעובדי המכללה. למען הסר ספק, בכל עת רשאים המכללה ו/או ארגון הסגל האקדמי לשנות ו/או לבטל ו/או להגביל את מתן ההטבות.
אין בתקנון זה כדי לחייב את המכללה ו/או ארגון הסגל האקדמי לפרסם הטבות בתדירות ו/או בהיקף כלשהו.
המכללה ו/או ארגון הסגל האקדמי  יהיו רשאים להפסיק באופן מידי כל פרסום באתר באופן מלא ו/או חלקי,   על פי שיקול דעתם הבלעדי,  ולעדכן את עובדי המכללה בדבר אי עמידתם של בתי העסק בהתחייבות למתן הטבות.
המכללה ו/או ארגון הסגל האקדמי יהיו רשאים לשנות ו/או לעדכן את רשימת בתי העסק ו/או ההטבות בכל עת.
המכללה ו/או ארגון הסגל האקדמי יהיו רשאים לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה לפי שיקול דעתם הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תקנון זה ותנאיו כפופים להוראות כל דין.