single טפסים לסגל אקדמי » מכללת ספיר - משאבי אנוש
אוג 142012
 
טופס בקשה לאישור השתלמות ממושכת - סגל אקדמי בכיר
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר.pdf
הצעה למסגרת העסקה כמורה מן החוץ
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום 6.2020.docx
הצג פוסט
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ.docx
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת-סגל אקדמי בכיר.docx
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש.docx
טופס החזר נסיעות
טופס החזר נסיעות
טופס החזר נסיעות ושינוי כתובת.pdf
שאלון לעובדים - העסקת עובדים בעלי מוגבלויות
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח.doc
טופס הצהרה בדבר היעדרות / אי היעדרות בגין מחלה לסגל האקדמי הבכיר 2020
טופס הצהרה בדבר היעדרות / אי היעדרות בגין מחלה לסגל האקדמי הבכיר 2020
טופס הצהרה בדבר אי היעדרות או היעדרות בגין מחלה-סגל אקדמי בכיר.doc
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי.pdf
טופס בקשה לאישור מימון מקרן מחקר אישית
טופס בקשה לאישור מימון מקרן מחקר אישית
טופס בקשה לאישור מימון מקרן מחקר אישית.docx
ערכה לסגל אקדמי בכיר תשפ"א
ערכה לסגל אקדמי בכיר תשפ"א
ערכה לסגל אקדמי בכיר- מעודכן(2).pdf
הסברים למילוי טופס 101
הסברים למילוי טופס 101
הסברים למילוי טופס 101 מקוון 2020.pdf
טופס 119 נקז במס בגין תואר אקדמי
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללה אקדמית
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללה אקדמית
____בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב- מכללה אקדמית.pdf
טופס בחירת קרן פנסיה המכללה האקדמית
טופס בחירת קרן פנסיה המכללה האקדמית
בחירת קרן פנסיה-טופס לתיק קליטת עובד מכללה אקדמית.pdf
טופס בחירת קרן פנסיה מכללת הנגב
טופס בחירת קרן פנסיה מכללת הנגב
בחירת קרן פנסיה-טופס לתיק קליטת עובד מכללת הנגב.pdf
ערכת קליטה למרצה מן החוץ ומתרגל פרונטלי חדש תשפב
ערכת קליטה למרצה מן החוץ ומתרגל פרונטלי חדש תשפב
ערכת קליטה למרצה מן החוץ ומתרגל פרונטלי חדש תשפב.pdf
ערכה למתרגלי עורף חדשים סמסטר קיץ תשפ"א
ערכה למתרגלי עורף חדשים סמסטר קיץ תשפ"א
ערכת קליטה למתרגלי עורף חדשים סמסטר קיץ תשפא.pdf
ערכת קליטה למתרגלי עורף (בודקי מטלות) תשפ"ב
ערכת קליטה למתרגלי עורף (בודקי מטלות) תשפ"ב
ערכת קליטה לבודקי מטלות תשפב.pdf