category page
אוג 142012
 
תקנון אקדמי
תקנון אקדמי
תקנון אקדמי - נוסח מאושר 5-4-2020.pdf
נוהל כח אדם-זכאות חברי הסגל האקדמי הבכיר להשתתפות המכללה בשכר לימוד בגין לימודי בני משפחותיהם במוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל
תקנון העסקה לסגל אקדמי בכיר
תקנון העסקה לסגל אקדמי בכיר
תקנון העסקה סגל בכיר- מעודכן 23-11-22.pdf
 2023 נוהל מתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
2023 נוהל מתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
נוהל מתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש-פברואר 2023.pdf
קוד אתיקה אקדמית לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
קוד אתיקה אקדמית לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
קוד אתיקה אקדמית לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי.pdf
תקנון משמעת לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
תקנון משמעת לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
תקנון משמעת לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי.pdf
נוהל שימוש ביצירות מוגנות על פי חוק זכות יוצרים
נוהל העסקת מתרגלי עורף-החל מתשפ"ג
נוהל העסקת מתרגלי עורף-החל מתשפ"ג
נוהל העסקת מתרגלי עורף-החל מתשפג.pdf
נוהל צבירה ניצול ופדיון של ימי מחלה-סגל אקדמי בכיר
נוהל הוראה  בקורסים מקוונים
נוהל הוראה בקורסים מקוונים
נוהל הוראה בקורסים מקוונים.pdf
תוספת שכר בגין זכייה במענקי מחקר חיצוניים - הנחיות לסגל האקדמי הבכיר
תוספת שכר בגין זכייה במענקי מחקר חיצוניים - הנחיות לסגל האקדמי הבכיר
תוספת שכר בגין מענקי מחקר חיצוניים החל מתשפב.pdf
העסקת עוזרי מחקר-טופס למילוי 11.2020
העסקת עוזרי מחקר-טופס למילוי 11.2020
העסקת עוזרי מחקר-טופס למילוי 11.2020.pdf
נוהל נסיעות לחול - מתוקן מיום 1.10.2019
נוהל נסיעות לחול - מתוקן מיום 1.10.2019
נוהל נסיעות לחול 23.10.22_.pdf
Version: 7.17
תקנון מחקר יצירה והוראה
תקנון מחקר יצירה והוראה
תקנון מחקר יצירה והוראה - נוסח מתוקן מיום 11-3-20.pdf
נוהל כח אדם-העסקת קרובי משפחה
נוהל כח אדם-העסקת קרובי משפחה
נוהל העסקת קרובי משפחה במכללה 7-2015.pdf
נוהל טלפונים ניידים מתוקן  04.9.22
נוהל טלפונים ניידים מתוקן 04.9.22
4.9.22 נוהל טלפונים ניידים מתוקן - לפרסום -.pdf
Version: 1.22