category page
אוג 142012
 
טופס בקשה לאישור השתלמות ממושכת - סגל אקדמי בכיר
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר.pdf
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום 6.2020.docx
הצג פוסט
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ.docx
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר
בקשה לעבודה נוספת לקראת תשפב-סגל אקדמי במינוי.pdf
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
נוהל הפחתת הוראה תשלום תגמול בגין קורס חדש.pdf
שאלון לעובדים - העסקת עובדים בעלי מוגבלויות
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח.doc
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי.pdf
ערכה לסגל אקדמי בכיר
ערכה לסגל אקדמי בכיר
ערכת קליטה סגל במינוי.pdf
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללה אקדמית
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללה אקדמית
____בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב- מכללה אקדמית.pdf
ערכת קליטה למרצה ומתרגל פרונטאלי חדש+ סגל עמית חדש תשפ"ג
ערכת קליטה לבודקי מטלות תשפ"ג
ערכת קליטה לבודקי מטלות תשפ"ג
ערכת קליטה לבודקי מטלות תשפ-ג.pdf
ערכת קליטה למורה חיצוני במכינה הקדם אקדמית
ערכת קליטה למורה חיצוני במכינה הקדם אקדמית
ערכת קליטה למורה חיצוני במכינה.pdf