single חוזרים » מכללת ספיר - משאבי אנוש
אוג 142012
 
רשימת ימי בחירה לשנת 2020
רשימת ימי בחירה לשנת 2020
רשימת ימי בחירה לשנת 2020.pdf
חוזר חגי תשרי תש"ף
חוזר חופשת פורים ופסח תש"ף
חוזר בנושא חופשה בגין ארוע משפחתי
חוזר בנושא חופשה בגין ארוע משפחתי
חוזר בנושא חופשה בגין ארוע משפחתי.pdf
חוזר יום שבתון - בחירות לכנסת העשרים ושלוש
חוזר חג השבועות תש"פ
זכויות בקשר להריון, לידה והורות- לסגל המנהלי
זכויות בקשר להריון, לידה והורות- לסגל המנהלי
זכויות בקשר להריון לידה והורות-סגל מנהלי1.doc