single חוזרים » מכללת ספיר - משאבי אנוש
אוג 142012
 
רשימת ימי בחירה לשנת 2022
חוזר בנושא חופשה בגין ארוע משפחתי
חוזר בנושא חופשה בגין ארוע משפחתי
חוזר בנושא חופשה בגין ארוע משפחתי.pdf
חוזר יום העצמאות ויום הזיכרון תשפ"ב
חוזר חג השבועות תשפ"ב
חוזר חופשת פורים ופסח תשפ"ב
זכויות בקשר להריון, לידה והורות- לסגל המנהלי
זכויות בקשר להריון, לידה והורות- לסגל המנהלי
זכויות בקשר להריון לידה והורות-סגל מנהלי1.doc