single זכויות בקשר להריון,טיפולי פוריות לידה והורות » מכללת ספיר - משאבי אנוש
אוג 122012
 

החל מהחודש החמישי להריון על העובדת חובה להודיע למעביד על דבר הריונה.

אורך תקופת לידה והורות

מעסיק חייב לתת לעובדת תקופת לידה והורות.
משך תקופת לידה והורות:
* 26 שבועות לעובדת המועסקת לפחות 12 חודשים באותו מקום עבודה או אצל אותו מעביד, מהם 7 שבועות או פחות לפני מועד הלידה המשוער.
** 14 שבועות לעובדת המועסקת פחות מ- 12 חודשים כאמור, מהם 7 שבועות או פחות לפני מועד הלידה המשוער.

ניתן להאריך את תקופת הלידה והורות מכוח נסיבות מיוחדות כגון אשפוז האם או הילד אחרי הלידה, וכן, לידה מרובת עוברים או לידה ילד פג שחייב באשפוז ממושך.

המוסד לביטוח לאומי ישלם לעובדת דמי לידה עבור 14 שבועות מתוך תקופת הלידה והורות. יתרת תקופת הלידה והורות דינה כדין חופשה ללא תשלום.

עובדת הזכאית לתקופת לידה והורות בת 26 שבועות, רשאית לקצר את תקופת לידה והורות לתקופה שלא תפחת מ- 14 שבועות בתוספת תקופת הארכות בגין נסיבות מיוחדות כמוסבר לעיל. יחד עם זאת וכפי שיוסבר בהמשך, עובדת כאמור יכולה לוותר על חלק מתקופת לידה והורות העולה על 6 שבועות לטובת בעלה.

מתן הודעה למעביד על קיצור תקופת לידה והורות

מאחר וברירת המחדל היא תקופת לידה והורות בת 26 שבועות, עובדת שרוצה לקצר את תקופת לידה והורות חייבת להודיע על כך מראש למעבידה לפחות 3 שבועות מראש.

תקופת לידה והורות של גבר

עובדת יכולה לוותר על חלק מתקופת לידה והורות שנותרה לאחר תום 6 שבועות הראשונים של תקופת לידה והורות, לטובת בעלה. על פי החוק רק עובד שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק, ואשתו זכאית לתקופת לידה והורות בת 26 שבועות, יהיה זכאי לצאת לתקופת לידה והורות חלקית לתקופה של עד 14 שבועות בתוספת הארכות בגין נסיבות מיוחדות.

תקופת לידה והרות להורה מאמץ, הורה מיועד והורה במשפחת אומנה

לעובד או עובדת המאמצים ילד שלא מלאו לו 10 שנים זכות לתקופת לידה והורות.
להורה המיועד לקבל למשמורתו ילד מהריון ע"י פונדקאית, יש זכות לתקופת לידה והורות.
להורה במשפחת אומנה המקבל לביתו ילד שגילו אינו עולה על 10 שנים, יש זכות לתקופת לידה והורות.

איסור העבדה בתקופת לידה והורות

החוק קובע אסור מוחלט למעביד להעביד עובדת במהלך תקופת לידה והורות.

הזכות לחופשה ללא תשלום לאחר תקופת לידה והורות

עובדת רשאית להיעדר מהעבודה, מתום חתקופת לידה והורות, מספר חודשים כרבע מספר החודשים שבהם עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, אך לא יותר מ-12 חודשים מיום הלידה, וחלק של חודש לא יובא במנין. יחד עם זאת ממספר החודשים שהעובדת זכאית להיעדר כאמור יופחת מספר השבועות שבהם עלתה חופשה הלידה שנוצלה על ידי העובדת על 14 שבועות בתוספת תקופות הארכות בגין נסיבות מיוחדות.
דוגמה: אם עובדת עבדה שנה באותו מקום עבודה, ויצאה לתקופת לידה והורות של 26 שבועות, לא תהיה זכאית לחל"ת, כיוון ששלושת החודשים שרשאית לקחת כחל"ת, באו במנין תקופת תקופת לידה והורות שבין 14 שבועות לבין 26 שבועות.
דוגמה נוספת: עובדת שעבדה 3 שנים (36 חודשים) באותו מקום עבודה, זכאית לחל"ת של 9 חודשים בניכוי תקופת לידה והורות הלידה שמעל 14 שבועות בתוספת ארכות כאמור.

היעדרות של עובדת מעבודתה לפי פסקה זו דינה כדין חופשה ללא תשלום, וזמן היעדרה לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בוותק.

זכות זו ניתנת גם לעובד בהתקיים התנאים המפורטים בחוק.

שמירה על זכויות התלויות בותק של העובדת:

היעדרות עובדת או עובד מעבודתם בגין יציאה לתקופת לידה והורות לפי החוק, לא תפגע בזכויות התלויות בותק אצל המעביד.

זכאות לגמלה מכוח חוק הביטוח הלאומי

התקופה המקסימאלית שעובדת תהיה זכאית לדמי לידה מכוח חוק הביטוח הלאומי היא תקופה של 14 שבועות בתוספת הארכות בגין נסיבות מיוחדות.
להלן קישור לאתר ביטוח לאומי בנושא זה להלן קישור לטפסים להגשת תביעה למוסד לב"ל

טיפולי פוריות

נשים רבות עוברות טיפולי פוריות או טיפולי הפריה. חשוב לדעת כי אין צורך להסתיר את טיפולי הפוריות. המחוקק הכיר בבעיות בפניהן עומדות נשים בטיפולים פוריות, ועל כן הונחה עליהן הגנה בעניין זה חוק עבודת נשים, וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.מגנים על נשים במהלך טיפולי פוריות באופן בו אין הן צריכות להסתיר את טיפוליהן. על פי חוקים אלו, לעובדת קיימת זכות להיעדר מעבודתה במשך התקופה בה היא עוברת טיפולי פוריות, כל אימת שיש לה אישור בכתב מהרופא המטפל. עם זאת, העובדת מחויבת להודיע על ההיעדרויות למעביד זמן סביר מראש.                                                                                                                                                                                                                                                           כמה ימים ניתן להעדר לצורך טיפולי פוריות והאם הם בתשלום?   על פי תקנות עבודת נשים, עובדת אשר עובדת חמישה ימים בשבוע ראשית להעדר 16 ימים במסגרת טיפולי פוריות. עובדות אשר מועסקות במקום עבודה בו נהוג שבוע עבודה ארוך של שישה ימי עבודה, יכולות להיעדר מחמת טיפולי פוריות במשך 20 ימים. החוק קובע כי היעדרות מחמת טיפולי פוריות, דינה כדין ימי מחלה. לפיכך, עובדת אשר נעדרה לצורך טיפולי פוריות או הפריה, זכאית לתשלום שכר מלא בעבור ימים אלו, בכפוף למכסה הקבועה בחוק. כמו כן, בית המשפט קבע בעבר כי קיימים מקרים בהם טיפולי הפוריות אינם מצדיקים היעדרות מעבודה

לפנים משורת הדין ובהחרגה מנהלי המכללה, המכללה מכירה בהיעדר עובדת עקב טיפולי פוריות בהיקף שעתי ולא כיום מחלה מלא. כלומר, עובדת הנאלצת לעבור טיפולי פוריות ומעוניינת להגיע לאחריהם לעבודה, תוכל לקחת גם חצי יום מחלה (היעדרות עד 4 שעות תנכה 4 שעות ממכסת ימי המחלה,מעבר לכך יקוזז יום מחלה מלא) . בנוסף, למרות תקנות עבודת נשים המקנות 16 ימי מחלה ממכסת ימי המחלה. במכללה לא תחול הגבלה זו.   על מנת שלא יקוזז יום עבודה מלא ,עובדת הנאלצת להיעדר עקב טיפולי פוריות תעדכן את מחלקת משאבי אנוש ושכר בסיבת ההיעדרות.

זכות להיעדר מהעבודה

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה במקרים הבאים:

  • עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה (דין ההעדרות כדין מחלה), ואם אישר רופא כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר – הזמן שקבע הרופא, אך לא יותר מ-6 שבועות.
  •  בתקופה, שבה היא עוברת טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ-גופית, ובלבד שהודיעה על כך למעבידה מראש וליוותה את ההודעה באישור רפואי המעיד כי הטיפולים מחייבים היעדרות.
  • בשל מצב רפואי או בשל אי יכולת לבצע עבודה בשל ההיריון.
  • במהלך חודשי ההיריון רשאית עובדת להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי (אישור ביקור). אישה העובדת שבוע עבודה מלא, יותר מארבע שעות ביום, יכולה להיעדר עד 40 שעות במשך חודשי הריונה. אישה העובדת שבוע עבודה מלא, עד ארבע שעות ביום, יכולה להיעדר 20 שעות במשך חדשי הריונה.
  • יום עבודה בו מוצג אישור בדיקה, לא יעלה על 8 שעות ולא יצברו שעות נוספות ביום זה.
  • שעות הבדיקה ינוכו ממכסת ימי המחלה הצבורה של העובדת.

חדר הנקה

חדר הנקה מצוי במתחם המרפאה, עומד לרשות הסטודנטיות והסגל.
עובדות הזקוקות לאישור כניסה לחדר הנקה מוזמנות לפנות לשגית פלטין-יפרח להזנת כרטיסן במערכת.
ניתן להפנות למשרד הדיקן סטודנטיות המעוניינות להשתמש בחדר הנקה.

איסור פיטורים

חל איסור על מעביד לפטר עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לתקופת לידה והורות, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ולא יותרו פיטורים כאמור אם הפיטורים הם בקשר להריון. הוראה זו חלה גם על עובדת קבועה וגם על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות.
"פיטורים" – לרבות אי-חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה שהוא אחד מאלה:
חוזה עבודה לתקופה קצובה של שנים עשר חודשים או יותר;
חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה משנים עשר חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהייתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.

אסור למעביד לפטר עובדת או עובד בתקופות הבאות:

במהלך תקופת לידה והורות או שמירת הריון.
בתקופת חופשה ללא תשלום שלאחר תקופת לידה והורות, אלא בהיתר מאת שר התמ"ת.
בתקופה של 60 ימים לאחר תום תקופת לידה והורות/חל"ת אחרי לידה אלא בהיתר מאת שר התמ"ת.
במהלך טיפולי הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות, לקראת הילד הראשון או השני, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר התמ"ת.

איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה

אסור למעביד לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם ללא היתר משר התמ"ת.

הבהרה

מידעון זה מכיל מידע כללי. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין האמור במידעון לבין הוראות הדין הרלוונטיות – יגברו הוראות הדין.